Analytická laboratoř s tradicí od roku 1990 se zaměřením na HPLC analýzy ve stavebnictví. Nabízíme rozbory vzorků stavebních materiálů, stanovení iontů či pH ve vodách nebo výluzích. Laboratoř nabízí osobní přístup a možnost analýz zakázkově dle přání zákazníka.

Stanovení vodorozpustných solí ve stavebních materiálech

Stanovení chloridů (Cl-), dusičnanů (NO3-) a síranů (SO42-) ve vodném výluhu vzorku metodou iontové chromatografie. Potřeba cca 1 g homogenního vzorku. Sleva 10% při 10 a více vzorcích dodaných současně.

Stanovení vlhkosti ve stavebních materiálech

Stanovení se provádí gravimetricky, po vysušení vzorku při 105 °C po dobu 2 hodin. Obsah vlhkosti je udáván v procentech (%), vztažených na původní vzorek. Potřeba vzorku minimálně 20 g. Dodat v těsně uzavřeném obalu (chránit před vyschnutím!). Sleva 10% při 10 a více vzorcích dodaných současně.

Stanovení podílu vápna ve vápenných maltách

Ve vzorku malty se po rozkladu v kyselině dusičné (HNO3) stanovuje obsah Ca a Mg, ze kterých se počítá obsah CaCO3 a MgCO3. Podíl písku se stanovuje zvážením odfiltrovaného nerozpustnéh podílu. Potřeba cca 5 g homogenního vzorku. Postup není vhodný pro cementové malty. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Semikvantitativní stanovení obsahu sádry ve stavebních materiálech

Stanovení je založeno na rozdílné rozpustnosti sádrovce a alkalických síranů (SO42-). Stanovuje se obsah síranů ve vodném výluhu vzorku při dvou různých poměrech vzorek/voda. Obsah sádry se počítá jako rozdíl celkových síranů (1g vzorku na 100 ml vody) a volných síranů (10 g vzorku na 50 ml/vody). Potřeba cca 11 g homogenního vzorku.

Stanovení objemové hmotnosti stavebních materiálů

Stanovení se provádí metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku. Potřeba vzorku cca 30-50 cm3, vzorek musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Příprava výluhu pro stanovení aniontů a kationtů

Při analýzách pevných materiálů. Účtuje se pouze jednou pro každý vzorek.

Stanovení hygroskopické vlhkosti stavebních materiálů

Stanovení se provádí gravimetricky vážením vzorku ekvilibrovaného při 100 % relativní vlhkosti a vysušeného při 105 °C po dobu 2 hodin. Výsledek je udáván v hmotnostních procentech (%) vztažených na vysušený vzorek. Potřeba vzorku cca 10 g. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Stanovení pH ve vodných vzorcích

Stanovení pH vodného vzorku pomocí kombinované skleněné elektrody. Potřeba cca 20 ml vzorku. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Stanovení nasákavosti stavebních materiálů

Stanovení se provádí gravimetricky, z rozdílu hmotnosti vysušeného vzorku a vzorku plně nasyceného vodou. Zároveň se stanovuje objemová hmotnost metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku. Potřeba vzorku cca 30-50 cm3, vzorek musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Výsledky se udávají v hmotnostních (%) a objemových procentech (%), vztažených na vysušený vzorek.

© 2023, Copyright WATREX.CZ všechna práva vyhrazena | Web vytvořilo s láskou studio Fresh Mill

Vyberte svou měnu